Oficiální fanshop Basketball Nymburk

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UNITY!cx s r.o.
Se sídlem Pod Lázní 1028/12, 140 00 Praha 4
IČO : 28519876, DIČ : CZ 28519876
I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti UNITY!cx a zákazníka při dodávkách
fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti UNITY!cx
zákazníkovi na základě jeho objednávky.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti UNITY!cx, tj. pro fyzické a
právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti
UNITY!cx (http://fanshop.hcsparta.cz). Společnost UNITY!cx si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
4. Veškeré vztahy mezi společností UNITY!cx a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52
odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
II. Objednávání zboží
1. Objednávka může být společnosti UNITY!cx zaslána poštou na adresu Fanshop HC Sparta Praha (Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7, podána telefonicky nebo faxem na telefonní čísle 266 727 472, e-mailem na elektronickou adresu fanshop@hcsparta.cz nebo prostřednictvím elektronického obchodu na
internetových stránkách společnosti UNITY!cx na adrese http://fanshop.hcsparta.cz
2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou
adresu).
b) Název objednávaného zboží a popřípadě také jeho popis.
c) Množství objednávaného zboží.
d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu
sídla/bydliště kupujícího).
e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností UNITY!cx odlišně od těchto všeobecných obchodních
podmínek.
f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je
oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost UNITY!cx
se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu
případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku
společnosti UNITY!cx se objednávka považuje za úplnou.
4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost UNITY!cx povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží
na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje
společnost UNITY!cx zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v
delším dodacím termínu, společnost UNITY!cx zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
5. Pokud zákazník odesílá společnosti UNITY!cx první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační
doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.
6. Telefonické hovory se společností UNITY!cx mohou být monitorovány.
III. Kupní cena zboží
1. Závazná kupní cena zboží je uvedena na internetových stránkách společnosti UNITY!cx na adrese http://fanshop.hcsparta.cz
IV. Uzavření kupní smlouvy
1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti UNITY!cx podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní
smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
2. K uzavření kupní smlouvy dochází :
a) okamžikem doručení úplné objednávky společnosti UNITY!cx za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální
cenu,
b) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,
c) okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,
d) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím
termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.
V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky
1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti UNITY!cx
uvedený na daňovém dokladu, v hotovosti při převzetí zboží
2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve
prospěch účtu společnosti UNITY!cx, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový
pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností UNITY!cx nebo příjmový pokladní doklad vystavený
zákazníkovi společností UNITY!cx.
3. Kupní cena za zboží, které UNITY!cx na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do patnácti dnů
od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který UNITY!cx zákazníkovi
vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti UNITY!cx podle pravidel stanovených v těchto
všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností UNITY!cx písemně sjednány platební podmínky
individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na
případné slevy poskytnuté mu společností UNITY!cx a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.
5. Společnost UNITY!cx si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti UNITY!cx neuhrazené
závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem převodem na účet společnosti UNITY!cx. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost UNITY!cx právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti UNITY!cx uhradí. (příklad: pokud si zákazník objedná zboží na dobírku a toto zboží nepřevezme od dopravce a nezaplatí, vyhrazuje si Unity!cx právo příští objednávku zákazníkovi dodat až v okamžiku zaplacení převodem nebo při osobním převzetí ve Fanshopu).
VI. Podmínky dodání zboží
1. Společnost UNITY!cx dodá zboží zákazníkem zvoleným způsobem na dohodnutou adresu v pracovní dny za stanovenou cenu dopravného uvedenou na internetových stránkách společnosti UNITY!cx na adrese http://fanshop.hcsparta.cz . Pokud zboží objednané zákazníkem přesáhne svojí celkovou hodnotou po odečtení poskytnutých slev 2000 Kč včetně DPH (po uplatnění slev), nebude dopravné na území České republiky zákazníkovi účtováno. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno také v případě, že se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.
2. Není-li mezi společností UNITY!cx a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost UNITY!cx dodat objednané
Zboží, které je skladem nejpozději do sedmého pracovního dne od přijetí objednávky.
3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které se vyrábí na zakázku  se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.
4. Zákazník je povinen společnost UNITY!cx neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo
kontaktní osoby. Společnost UNITY!cx neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží,
byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
6. Společnost UNITY!cx vystaví zákazníkovi daňový doklad-fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží.
Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
f) Číslo objednávky kupujícího.
g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj.prokazatelným způsobem doručit společnosti UNITY!cx),
obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je
zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně
vystavena chybně, společnost UNITY!cx vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě
splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny.
Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
VII. Reklamace a záruční doba
1. Doporučujeme zákazníkům při převzetí zboží zkontrolovat objednávku. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu. Prosíme zákazníky, aby při reklamaci uváděli popis vady, případně jak se vada projevuje.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který
při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.) má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
d) na dodávku zboží dovezeno/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
e) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
f) na dodávku novin, periodik a časopisů
g) spočívajících ve hře nebo loterii
4. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. VII.3. musí zákazník uplatnit u společnosti UNITY!cx nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník při následném vracení zboží vrací zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Společnost UNITY!cx zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v internetovém obchodu společnosti UNITY!cx.
5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem – 24 měsíců.
6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti UNITY!cx, např. předložit prodejní doklad (faktury), potvrzený záruční list, atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí UNITY!cx na vyžádání zákazníka záruční list i dodatečně.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu společnosti UNITY!cx.
2. Písemnou dohodou mezi společností UNITY!cx a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto
všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.11.2009
Poslední změna dokumentu: 07.05.2012, 07:31.

 kontakt: FANSHOP Basketball Nymburk, Za elektrárnou 419, Praha 7, 170 00   tel.: +420 266 727 489, +420 266 727 455   email: fanshop@basket-nymburk.cz